Tarih: 20.07.2024 12:17:36
Anasayfa - Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalar

Kitaplar ;
İktisadi Büyüme ve Kalkınma ; Teori-Politika-Uygulama, Derya Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Trabzon, 2006
İktisada Giriş, ( Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, ve Prof. Dr. Kenan Çelik ile birlikte) Genişletilmiş 4. Baskı, Derya Kitabevi Yayınları, Trabzon, 2006
Mikro İktisada Giriş, ( Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, ve Prof. Dr. Kenan Çelik ile birlikte), Derya Kitabevi Yayınları, Genişletilmiş 4. Baskı, Trabzon, 2006
Makro İktisada Giriş, (Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, ve Prof. Dr. Kenan Çelik ile birlikte) Derya Kitabevi Yayınları, Genişletilmiş 4. Baskı, Trabzon, 2006
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Sosyo-Ekonomik Yapı, Dış Ticaretteki Gelişme Eğilimleri ve Fındık Ekonomisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yayınları, Yay.No:6, Trabzon, Şubat 1996, ss. 85
Tezler
Yüksek Lisans Tezi ; Türkiye’de Bölgesel Dengesizliklerin Sosyo-Ekonomik Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 1989, ss. 119. (Danışman ; Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu)
Doktora Tezi; Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon Alt Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Analizi; Uygulamalı Bir Yaklaşım, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 1993, ss. 282. (Danışman ; Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu)
Araştırma Projeleri & Raporlar
“Çaykara Tarımsal Problem Bölgesinde İşgücü Piyasasının Yapısı ve Göçle İlişkileri Üzerine Bir Araştırma”, KTÜ Araştırma Fonu İşletmesi, Proje No: 87.115.001.3, ss.71, 1988, Trabzon.
“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi-Sektör Analizleri”, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.001.3 No’lu Proje, 1996, Trabzon.
“Türkiye’de Dışa Açıklık, Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişkiler ile Enflasyonu Düşürmenin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkileri”, KTÜ Araştırma Fonu,2002 (Doktora Çalışması) (Proje Kod No: 2002.115.001.1)
“Etkinlik ve Kalkınma”, KTÜ Araştırma Fonu, 2002 (Y.Lisans Çalışması)
“Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayla Turizminin Geliştirilmesi, Bölgesel Gelişmeye ve Çevreye Uyumlu Yapılaşma”, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No ; 1997-27, ss. 2-92, 1997, İstanbul.
“Trabzon Mobilya Fabrikası Yatırım Projesi”, ( Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Dağlı ile birlikte) Yerel Ekonomik Gelişme Programı, ss.103-120, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Trabzon,1999.
“Trabzon Ayakkabı Fabrikası Yatırım Projesi”, ( Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Dağlı ile birlikte) Yerel Ekonomik Gelişme Programı, ss.121-142, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Trabzon,1999.
“Hayrat Kaynak Suyu Şişeleme Tesisi Yatırım Projesi”, ( Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Dağlı ile birlikte) Yerel Ekonomik Gelişme Programı, ss.143-158, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Trabzon,1999.
“Türkiye'de Gelirin Bölgesel Dağılımı”, DPT, 7 BYKP, Gelir Dağılımı ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, Araştırma Raporu, 1994
“Türkiye'de Bölgesel Gelişme”, DPT, 8 BYKP, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, Araştırma Raporu, 2000.
“Trabzon İlinin İşgücü Talebi Profili”, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Trabzon Mahalli Danışman Komisyonu Toplantısında Sunulan Rapor, Şubat 1993.
“Türkiye'de Teşvik ve Yönlendirme Politikaları ; Monografik Bir Yaklaşım”, Yayınlanmamış Doçentlik Başvurusu, Temel Eser, 1996, Trabzon,
“2000'li Yıllarda Türkiye'nin Dünya Ekonomisindeki Yeri”, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin açmış olduğu Araştırma Yarışması'na sunulan eser, 1991, Trabzon.
Makaleler & Bildiriler
“Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” ; Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 13-14 Ekim 2005, Trabzon.
“Kamu Kesimi Büyüklüğü Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çoklu Ko-Entegrasyon Analizi” , (Seyfettin ARTAN ile birlikte) CU., İİBF Dergisi, sayı 5 No ;2, 2004,
“Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi” ; Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metinleri, 2004/21, 2004 (Seyfettin Artan İle birlikte)
“Türkiye'de Yatırım Harcamaları - Ekonomik Büyüme İlişkisi, AK Modeli Testi ; 1968-1998”; (Seyfettin Artan ile birlikte) İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2001, ss.61-70
“Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgelerarası Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma, 1975-1997” , (Rahmi Yamak ve Seyfettin Artan ile birlikte), 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 51-59, Ekim 2000, Trabzon
“Lowry Hipotezinin Türkiye İçin Yeniden Testi”, (Rahmi Yamak ve Uğur Sivri ile birlikte), 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 496-506, Ekim 2000, Trabzon.
“Sınır Bölgesinde Turizme Yönelik İşbirliği, Colluquy on the Promotion of Transfrontier Co-operation Between Regions”, Provinces and Municipalities in the Caucasian Area, (Avrupa Konseyi ve Trabzon Valiliği tarafından gerçekleştirilen Kafkasya Bölgesindeki Belediyeler, İller ve Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi Uluslararası Paneli), Trabzon. 23-24 Haziran 1997,
“Trabzon’un Ekonomik Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Rolü”, Trabzon İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yay. No; 1997/127, İstanbul, 1997.
“Türkiye'de Yerel Yönetimlerin İktisadi Kalkınmayı Desteklemede Aksayan Yönleri”, Demokrasi Gündemi, Türk Demokrasi Vakfı Bülteni, Sayı 21, 1995, Ankara.
“Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ülke Ekonomisi Açısından Tarihi Misyonu”, Karadeniz Genç İşadamları Adamları Derneği Bülteni, Haziran-Temmuz 1996.
“1990'lı Yıllarda Trabzon'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dış Ticaretteki Gelişme Eğilimleri”, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, No:26, 1996, Trabzon.
“Yeni Küresel Ekonomik Sistem ve Ulusal Kalkınmada Kentlerin Önemi”, Küreselleşme, Yerellik, İnsan Yerleşimleri ve Yönetim Sempozyumu, 15 Mayıs 1996, İstanbul.
“Küreselleşme ve Yerel Yönetimlerimiz”, Küreselleşme, Yerellik, İnsan Yerleşimleri ve Yönetim Sempozyumu, 15 Mayıs 1996, İstanbul.
“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi’nde Sosyo-Ekonomik Yapı”, Dördüncü Ulusal İktisat Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 11-12 Ekim 1996, Trabzon.
“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Sosyo-Ekonomik Yapı I”, Trabzon Ticaret Gazetesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Sayı ; 52, Aralık 1996.
“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Sosyo-Ekonomik Yapı II”, Trabzon Ticaret Gazetesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Sayı ; 54, Ocak 1997.
“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Sosyo-Ekonomik Yapı III”, Trabzon Ticaret Gazetesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Sayı ; 52, Şubat 1997.
“Trabzon’un Sosyal ve Ekonomik Yapısındaki Gelişmeler”, Dünya Gazetesi Trabzon Özel Eki, Mayıs 1997.
“Trabzon’da Ticaret Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği”, Trabzon Valiliği Yayınları, Trabzon, 2000.
“Karadeniz Bölgesi'nde Eğitim Planlaması: Entegre Üniversite Sistemi”, 4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran 1994, KTÜ, Trabzon.
“Trabzon Alt Bölgesi'nde İmalat Sanayinin Yapısal Analizi””, Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 1994, 13-15 Ekim, 1994, KTÜ, Trabzon.
“Trabzon Alt Bölgesi'nin Sosyo-Ekonomik Analizi”, KTÜ İİBF Araştırma Raporları, Fakülte Yayın No: 94/1, 1994, Trabzon.
“Trabzon Alt Bölgesi'nde Sektörel Gelişme Perspektifleri”, Bölgesel Planlama Yaklaşımı, 3.Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 24-25 Haziran 1993, İstanbul.
“Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Ekonomisi”; Fiskobirlik Genel Müdürlüğü, Şubat 1996
“Üretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış Yatırımların Rolü”, 1990 Yılında Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği'nin (YASED) açmış olduğu inceleme yarışmasında üçüncülük ödülü alan çalışma, YASED Yayın No:137, 1990
Yönettiği Biten Tezler
Yüksek Lisans ;

AKKAYA, Emine “Uluslararası Ticarette Bankalar arası Ödeme Yöntemleri ve Trabzon’daki Uygulamalar”, Trabzon, 1997.
BİRBEN, Feriha “Bölgesel Gelişmede Kalkınma Ajanslarının Rolü”, Trabzon, 1997.
AYYILDIZ, Mustafa “Samsun Alt-Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Analizi”, Trabzon, 1998.
KARA, Abdullah “Türkiye’de Sigorta Sektörünün Gelişimi, Fon Yaratma Kapasitesi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi”, Trabzon, 2000.
ARTAN, Seyfettin : “İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Örneği; Yatırım Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi (1963-1999) Trabzon, 2000. (2000 Yılında Türkiye Ekonomi Kurumu’nun açmış olduğu, “2000 Yılı Türkiye Ekonomisi Araştırma Ödülü” yarışmasında Yüksek Lisans dalında birincilik kazanmıştır.)
KARIŞ, Çiğdem: “Etkinlik ve Kalkınma”, Trabzon, 2004.
ÇELEPÇi Ebru
GENÇ Murat Can “

Doktora ;

ARTAN, Seyfettin : “Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teori-Literatür ve Uygulama Trabzon, 2004.

ÇiÇEK Mustafa :

Jüri Üyelikleri ;

Doktora Tez Jüri Üyeliği
BATMAZ, Nihat :“Bölgesel Kalkınma Modeli Olarak GAP Projesinin Bölgenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerinde Oluşturacağı Muhtemel Etkiler”, 1994
KÜÇÜKKALE, Yakup :“Phillips Eğrisi Üzerine Lucas Değişkenlik Hipotezi Türkiye Örneği 1950-1995”, 2000
ÇETİN Murat :“Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinde Kobiler ve Rekabet Gücü”, 2000
ÖZ Mehmet :“Türkiye’de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi (Kamu ve Özel Sermayeli Bankalarda Etkinlik ve Verimlilik Analizi)”, 2000Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği

Murat ÇETİN
Yakup KÜÇÜKKALE
Adem KULAÇ
Süleyman GÖKDEMİR
Seyfettin ARTAN
Mustafa ÇİÇEK
Abdullah KARA
Servet CEYLAN
Yavuz ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği

ÖZ, Mehmet :“Serbest Bölge Faaliyetleri ve Trabzon Serbest Bölgesi”, 1993
ZIRH, Banu :“Serbest Bölgeler ve Trabzon Serbest Bölgesi”, 1995
KURTOĞLU, Kenan :“Hastanelerde Bütçe Faaliyetleri ve Hizmet Maliyetinin Hesaplanması”, 1994
SAYLAM, Pakize :“Trabzon İlinde Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliğinin Temel Problemleri”, 1994
TUĞ, Şerafettin :“İkizdere İlçesinde Emek Piyasasının Yapısı ve Göçle İlişkileri”, 1994
ŞENSES, Orhan :“İktisadi Birleşmeler Açısından EFTA ve Türkiye İle Ticari İlişkileri”, 1994
ADIGÜZEL, Cemil :“Dünya ve Türkiye’de Bakır Piyasası ve Fiyat Oluşumu”, 1995
ÇOBAN, Metin :“Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Ticaret”, 1995
ÇAKIROĞLU, Mustafa :“Türkiye’de İşsizliği Hesaplama Yöntemleri”, 1996

ÇETİN, Murat :“Türkiye’de Enflasyonun Vergi Yükü Üzerindeki Etkileri ve Enflasyon Vergisi”, 1996
ÜNLÜER, Kemal :“IMF ve IMF Türkiye İlişkileri”, 1996
ŞAHİN, Nesrin :“Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri-Trabzon İli Üzerine Bir Uygulama-”, 1996
YILDIZ, Derya :“Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Uygulanan Tarım Politikaları-Uyum ve Farklılıklar”, 1996
SANCAR, Canan :“Kentsel Toprak Politikaları ve Rant Oluşumu”, 1996
KARAMAHMUT, Osman :“Gümüşhane, Rize ve Trabzon İlleri Orman Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Kalkındırılabilmeleri İçin Uygulanacak Modeller”, 1997
YAVUZ, Tolga :“Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 1980-1998
Dönemi Türkiye Örneği”, 1999
ERÇİN, Osman :“Trabzon Alt Bölgesi’nde Göçe Neden Olan Faktörler”, 2000
ÖZTÜRK Yavuz :“Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Coğrafik Dağılımını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler”, 2000
ATASOY Yavuz :“Yükselen Süper Market Olgusu Karşısında Bakkaliye Alt Sektörünün Yeri ; Trabzon Örneği”, 2000
ATAMAN, Zekeriya :“Türkiye’de İktisadi Kalkınmanın Sağlanmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Mali Teşvikler”, 1997
YARDIMOĞLU, Mutlugün :“1980 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Faiz Politikalarının Yatırım, Tasarruf, Kamu Açıkları ve Enflasyon Üzerindeki Etkisinin Analizi”, 1998
KARAKURT, Birol :“Türkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarının Sermaye Hareketleri Üzerindeki Etkisi”, 2000
VURAL, Tarık :“Belediye Hizmetlerini Özelleştirme Uygulamalarının Hizmet Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi”, 2002
SAYGIN, Yasemin :“Türkiye’de Kamu Mali Yönetiminde Reform Gereği ve Alternatif Bir Yapılandırma Önerisi”, 2002.
 

Döviz Bilgileri

Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Galerinin devamı için lütfen tıklayınız


Günün Sözü

Bir lafa bakarım  laf mı diye,

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye..

Hz. Mevlana

        


Hava Durumu
TRABZON

İstatistikler

Toplam Çoğul Ziyaret : 1036238
Toplam Tekil Ziyaret : 348723
Bugün Tekil Ziyaret : 13
Dün Tekil Ziyaret : 42

Prof.Dr. Metin BERBER 2010 ©. Email: info@metinberber.com.