Tarih: 19.04.2024 19:56:07
Anasayfa - Makro İktisada Giriş

Makro İktisada Giriş

 

 

 

 

MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesine göre hazırlanmış, temel konuları içeren sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Örnek Bölümü Görmek İstiyorsanız Tıklayınız

 

 

Prof. Dr. Metin BERBER, Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU
Makro İktisada Giriş
248 sayfa, 2010

ISBN; 978-605-60295-6-1

İsteme Adresi; Derya Kitabevi
Uzun Sok. No; 85 TRABZON
Tel; 0462 326 85 90

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
MİLLİ GELİR : ANA KAVRAMLAR
1. Mikro İktisat ve Makro İktisat 1
2. Toplam Hasıla, Toplam Gelir, Toplam Harcamalar Özdeşliği 2
3. Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve Yatırım Harcamaları 5
4. Tasarruf ve Özdeşlik 7
5. Toplam Hasıla,Toplam Gelir, Toplam Harcamalar Özdeşliği; Akım Şeması 9
6. Milli Muhasebe Kavramları 11
6.1. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 12
6.2. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 14
6.3. Safi Milli Hasıla(SMH) 14
6.4. Milli Gelir(MG) 16
6.5. Şahsi Gelir(ŞG) 17
6.6. Kullanılabilir Gelir(Y) 19
6.7. Toplam Yurt İçi Gelir(TYİG) 19
6.8. Toplam Yurt İçi Harcamalar(TYİH) 20
SORULAR 21

2. BÖLÜM
MİLLİ GELİRİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
1. Milli Geliri Hesaplama Yöntemleri 25
1.1. Üretim Yöntemi 27
1.2. Gelir Yöntemi 28
1.3. Harcamalar Yöntemi 28
2. Üretim Yöntemi, Gelir Yöntemi ve Harcamalar Yöntemi: Örnek 29
3. GSMH Değerinin Ölçülmesinde Bazı Problemler 30
4. GSMH ile İlgili Bazı Kavramlar 32
4.1. GSMH ve Milli Servet 32
4.2. Nominal GSMH ve Reel GSMH 33
4.3. Nominal GSMH’nın Reel GSMH’ya Çevrilmesi 35
4.4. Kişi Başına Düşen GSMH 36
4.5. Büyüme Hızı 37
4.6. Net Büyüme Hızı 39
SORULAR 40

3. BÖLÜM
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
1. İstihdam ve İstihdamla İlgili Kavramlar 43
2. İşsizlik ve Başlıca İşsizlik Türleri 44
2.1. İşsizlik, Açık İşsizlik ve Gizli İşsizlik Kavramları 44
2.2. Başlıca Açık İşsizlik Türleri 46
3. İşsizlik Oranının Hesaplanması 50
3.1. Genel Olarak İşsizlik Oranının Hesaplanması 50
3.2. Türkiye’de İşsizlik Oranının Hesaplanması 50
3.3. Eksik İstihdam Oranı ve Gerçek İşsizlik Oranı 51
SORULAR 52

4. BÖLÜM
ENFLASYON
1. Enflasyonun Tanımı 55
2 .Enflasyonun Türleri 56
3. Enflasyonun Etkileri 57
3.1. Enflasyonun Gelir Dağılımına Etkisi 57
3.2. Enflasyonun Tasarruf ve Yatırımlara Etkisi 58
3.3. Enflasyonun Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımına Etkisi 58
3.4. Enflasyonun Borçluya ve Alacaklıya Etkisi 59
4. Enflasyon Oranının Yıllık Olarak Hesaplanması 59
4.1. Tüketici Fiyatları Endeksi 59
4.2. Tüketici Fiyatları Endeksi İle Enflasyon Oranının Hesaplanması 59
5. Enflasyonla Mücadele: Anti-Enflasyonist Politikalar 60
5.1. Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Anti-Enflasyonist Politikalar 61
5.2. Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Anti-Enflasyonist Politikalar 62
5.3. Enflasyonla Mücadelenin Özeti 67
SORULAR 68

5. BÖLÜM
PARA
1. Paranın Fonksiyonları ve Tanımı 71
1.1. Paranın Fonksiyonları 72
1.2. Paranın Tanımı 73
2. Paranın Türleri 74
2.1. Mal Para 74
2.2. Temsili Paralar 74
2.3. Kaydi Para 76
2.4. Para Benzerleri, Kredi Kartları ve Konvertibl Döviz 78
3. Para Sistemleri 79
3.1. Maden Para Sistemi 79
3.2. Kağıt Para Sistemi 79
Bilgi Kutusu ; TC. Merkez Bankası 81
4. Para Arzı 83
5. Para Talebi 84
6. Para Piyasası 86
SORULAR 86

6. BÖLÜM
TOPLAM TALEP VE MİLLİ GELİRİN DENGE SEVİYESİ
1. Toplam Talep ve Toplam Talep Doğrusu 89
2. Toplam Arz ve Toplam Arz Doğrusu 93
3. Toplam Talep, Toplam Arz ve Milli Gelirin Denge Seviyesi 93
4. Toplam Talebin ve Denge Milli Gelir Seviyesinin Değişmesi 96
4.1. Toplam Talepte Değişme ve Toplam Talep Doğrusunda Kayma 97
4.2. Yatırım Çarpanı ve Kamu Harcamaları Çarpanı 99
Bilgi Kutusu ; Marjinal Tasarruf Eğilimi ve Çarpan Katsayısı 103
5. Tam İstihdam, Eksik İstihdam ve Nominal Milli Gelir seviyeleri 104
5.1. Tam İstihdam Gelir Seviyesi 104
Bilgi Kutusu ; Reel Alan ve Nominal Alan 105
5.2. Eksik İstihdam Milli Gelir Seviyesi ve Deflasyonist Açık 106
5.3. Nominal Milli Gelir Seviyesi ve Enflasyonist Açık 108
5.4. Milli Gelirin Tam İstihdam, Eksik İstihdam ve Nominal
5.5. Denge Seviyesinin Özeti 109
6. Deflasyon ve Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası 110
6.1. Maliye Politikası 110
6.2. Deflasyonla Mücadelede Maliye Politikası 110
6.3. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası 112
SORULAR 114 

7. BÖLÜM
FAİZ ORANI VE MİLLİ GELİRİN DENGE SEVİYESİ
1. Mal Piyasası 119
1.1. IS Doğrusu ve Mal Piyasasının Dengesi 119
1.2. Maliye Politikası ve IS Doğrusunda Kayma 120
2. Para Piyasası 121
2.1. LM Doğrusu ve Para Piyasasının Dengesi 121
2.2. Para Politikası ve LM Doğrusunda Kayma 122
3. IS-LM Modelinde Ekonominin Genel Dengesi 123
4. IS-LM Modelinde Milli Gelirin Tam , Eksik İstihdam ve Aşırı İstihdam Dengesi 125
4.1. IS-LM Modelinde Milli Gelirin Tam İstihdam Dengesi 125
4.2. IS-LM Modelinde Milli Gelirin Eksik İstihdam Dengesi 126
4.3. IS-LM Modelinde Milli Gelirin Aşırı İstihdam Dengesi 127
5. İşsizlik ve Enflasyonla Mücadelede Maliye ve Para Politikaları 128
5.1. İşsizlikle Mücadelede Maliye ve Para Politikaları 128
5.2. İşsizlikle Mücadelede Para-Fiskal Politikalar 130
5.3. Enflasyonist Baskı İle Mücadelede Maliye ve Para Politikaları 131
5.4. Enflasyonla Mücadelede Para-Fiskal Politikalar 134
SORULAR 136

8. BÖLÜM
FİYATLAR VE MİLLİ GELİRİN DENGE SEVİYESİ
1. Toplam Talep 139
1.1. Toplam Talep ve Toplam Talep Doğrusu 139
1.2. Fiyatlar Genel Seviyesi Dışında Toplam Talebi Belirleyen Faktörler 140
1.3. Toplam Talep Doğrusunda Kayma 143
2. Toplam Arz 144
2.1. Toplam Arz ve Toplam Arz Doğrusu 144
2.2. Fiyatlar Genel Seviyesi Dışında Toplam Arzı Belirleyen Faktörler 144
2.3. Toplam Arz Doğrusunda Kayma 145
3. Toplam Talep-Toplam Arz Modelinde Milli Gelirin Denge Seviyesi 146
4. Milli Gelirin Tam, Eksik ve Aşırı İstihdam Dengeleri 146
4.1. Milli Gelirin Tam İstihdam Dengesi 146
4.2. Milli Gelirin Eksik İstihdam Dengesi 147
4.3. Milli Gelirin Aşırı İstihdam Denge Seviyesi 148
5. İşsizlik ve Enflasyonist Baskı İle Mücadelede Para Fiskal Politikalar 149
5.1. İşsizlikle Mücadelede Para-Fiskal Politikalar 149
5.2. Enflasyonist Baskı İle Mücadelede Para-Fiskal Politikalar 150
Bilgi Kutusu ; Petrol Fiyatlarındaki Artışın Analizi 151
SORULAR 152 

9. BÖLÜM
BAŞLICA MAKRO İKTİSAT TEORİLERİ
1. Genel Olarak Başlıca Makro İktisat Teorileri 155
2. Devlet ve Makro İktisat Teorileri 157
3. Dönemler ve Makro İktisat Teorileri 158
4. Beklentiler ve Makro İktisat Teorileri 158
5. Konjonktür Dalgaları ve Makro İktisat Teorileri 160
SORULAR 161

10. BÖLÜM
ULUSLAR ARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
1. Uluslararası Ekonomik İlişkiler 165
2. Dış Ticaret Nedir ve Neden Yapılır 165
3. Dış Ticaretin Yararaları 168
4. Dış Ticaret Teorileri 169
4.1. Geleneksel Dış Ticaret Teorileri 169
4.1.1. Merkantilizm 169
4.1.2. Klasik Dış Ticaret Teorisi 170
4.1.3. Faktör Donatımı Teorisi 174
4.2. Yeni Dış Ticaret Teorileri 175
5. Dış Ticaret Politikaları 175
5.1. Dış Ticaret Politikasının Amaçları 176
5.2. Dış Ticaret Politikasının Araçları 177
SORULAR 181

11. BÖLÜM
ULUSLAR ARASI FİNANSAL İLİŞKİLER
1. Döviz Nedir 185
2. Döviz Piyasası ve Özellikleriı 186
3. Döviz Piyasasının Fonksiyonları 187
4. Döviz Kuru 188
5. Döviz Kurları ve Dış Ticaret İlişkisi 189
6. Döviz Kuru Sistemleri 191
7. Ödemeler Bilançosu 192
8. Ödemeler Bilançosunun Ana Hesap Grupları 192
SORULAR 196

12. BÖLÜM
EKONOMİK BÜYÜME
1. Büyüme ve Kalkınmanın Ekonomi Bilimi İçindeki Yeri 199
2. Ekonomik Büyüme; Tanım ve Açıklama 200
3. Nicelik Yönlü Büyüme Tanımı Yeterli mi? 203
4. Ekonomik Büyümenin Kaynakları 205
4.1. Emek 206
4.2. Sermaye 207
4.3. Doğal Kaynaklar 207
4.4. Teknolojik Gelişme 208
5. Ekonomik Büyümenin Ölçülmesi 208
5.1. Büyüme Hızı 208
5.2. Ekonomik Büyümenin Ölçülmesinde Karşılaşılan Sorunlar 211
6. Ekonomik Büyümenin Sınırları ve Geleceği 212
SORULAR 214 

13. BÖLÜM
EKONOMİK KALKINMA
1. Ekonomik Kalkınma 220
2. Kalkınmayı Tanımlayıcı ya da Açıklayıcı Faktörler 220
3. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Arasındaki Farklar 222
4. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre Adlandırılması Sorunu 224
5. Az Gelişmiş Ülkelerin Temel Özellikleri 226
5.1. Ekonomik Özellikler 226
5.2. Demografik Özellikler 228
5.3. Sosyal ve Kültürel Özellikler 229
6. Az Gelişmiş Ülkelerin Diğer Özellikleri 230
6.1. Yapısal Düalizm 230
6.2. Fakirlik Kısır Döngüsü 231
7. Az Gelişmiş Ülkelerde Kalkınmayı Engelleyici Faktörler 232
7.1. Hızlı Nüfus Artışı 233
7.2. Doğal Kaynakların Etkisi 234
7.3. Yetersiz Sermaye Birikimi 235
7.4. Teknolojik Gelişme Eksikliği 236
7.5. Finansal Piyasaların Yetersizliği 236
7.6. Sosyal ve Kültürel Engeller 237
8. Kalkınma Stratejileri 237
8.1. Dengeli Kalkınma 237
8.2. Dengesiz Kalkınma 239
SORULAR 240
YARARLANILAN KAYNAKLAR 245
CEVAPLAR 249
.
 

Döviz Bilgileri

Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Trabzon'dan Kareler
Galerinin devamı için lütfen tıklayınız


Günün Sözü

Bir lafa bakarım  laf mı diye,

Bir de söyleyene bakarım adam mı diye..

Hz. Mevlana

        


Hava Durumu
TRABZON

İstatistikler

Toplam Çoğul Ziyaret : 1022854
Toplam Tekil Ziyaret : 344861
Bugün Tekil Ziyaret : 47
Dün Tekil Ziyaret : 37

Prof.Dr. Metin BERBER 2010 ©. Email: info@metinberber.com.